OBCHODNÉ PODMIENKY

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú spoločnosť Jaroslava Bodnárová - ARKA, Sokolovská 18, 040 11  Košice, Slovenská republika, IČO:37 260 910, IČ DPH: SK 1020038646, Okresný úrad Košice II, reg. č. 672/2000 na jednej strane a kupujúci na druhej strane (ďalej len "kupujúci") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosti Jaroslava Bodnárová - ARKA.
1.    Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.arkatapety.sk
2.    VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.arkatapety.sk
3.    Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4.    Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
5.    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.arkatapety.sk
6.    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.arkatapety.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
7.    Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho www.arkatapety.sk
8.    Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich.

 Jaroslava Bodnárová – ARKA, Sokolovská 18, 040 11 Košice, Tel.:0911282866
 E-mail: arkatapety@gmail.com

Prevádzka: Jaroslava Bodnárová - ARKA, Štúrova 1, OD Dargov 3.p., 040 11 Košice

 

Orgánom dozoru a dohľadu je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke www.arkatapety.sk.  Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu arkatapety@gmail.com, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.
Ak nie je možné dodať objednaný tovar v termíne, pokusí sa predávajúci, so súhlasom kupujúceho, zaistiť náhradu za pôvodný tovar.
Povinnosti predávajúceho:
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia
    prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne
    oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

CENA

Všetky ceny uvedené v katalógu pri tovare sú uvedené s DPH (20%). Za platnú cenu sa považuje cena  uvedená v katalógu v deň odoslania objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas. Platby sa vykonávajú v EUR.
V internetovom obchode www.arkatapety.sk je možné platiť :  PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.

DODÁVKA TOVARU

Dodávateľ - predávajúci je povinný odovzdať odberateľovi tovar riadne a včas. Miesto dodania je vopred dohodnuté na základe potvrdenej objednávky. Obvyklá doba dodania 2 týždne od potvrdenia objednávky. Pri tovare na objednávku sa táto doba môže predĺžiť. Ak dôjde k takejte situácii, dodávateľ informuje príjemcu o termíne dodania. Odovzdaním tovaru dopravcovi splnil dodávateľ povinnosť dodať tovar.

SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar zasielame: poštou na dobierku.
Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

POŠTOVNÉ

DOBIERKA

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou je 3€. Pri objednávkach nad 50 € poštovné neúčtujeme.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na arkatapety@gmail.com. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese arkatapety@gmail.com. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Jaroslava Bodnárová - Arka spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Jaroslava Bodnárová - Arka, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Spoločnosť Jaroslava Bodnárová - Arka sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 7 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

REKLAMÁCIE

Prípadnú reklamáciu tovaru prijímame výhradne v písomnej forme, za ktorú považujeme mail. Je dôležité, aby ste si výrobky určené na lepenie skontrolovali ešte pred ich nalepením. V prípade nalepenia závadného výrobku nenesieme ako dodávateľ materiálu zodpovednosť za škody a dodatočné náklady vzniknuté pri odstraňovaní takto nalepeného produktu zo steny. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a etiketu k produktu s informáciami o výrobku, ktorú si hlavne v prípade stenových tapiet starostlivo uschovajte. Reklamáciu zašlite na:  Jaroslava Bodnárová – ARKA, Sokolovská 18, 040 11 Košice. Reklamáciu vybavíme do 30 dní od jej prijatia. Po prešetrení reklamácie vám podľa požiadavky tovar vymeníme, prípadne vrátime peniaze.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Vaše osobné údaje slúžia výhradne pre potrebu doručenia tovaru a nebudú poskytnuté tretím stranám, ani ináč zneužíté.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.2.2010.  Jaroslava Bodnárová - ARKA má výhradné právo tieto Všeobecné podmienky dopĺňať a meniť


Kontakt

ARKA Tapety

OC Galéria
2. poschodie
Toryská 5
040 11 Košice


0911 282 866